Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cybweb en haar klanten. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van het contract en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. Offertes

2.1 De door Cybweb opgemaakte prijsoffertes binden Cybweb, behoudens afwijkende bepalingen in de offerte, tot 30 dagen nadat de offerte opgemaakt werd. Daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2 De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.

2.3 Specifieke vergoedingen, die een overheid oplegt bij de levering van bepaalde goederen (bv. Recupelbijdragen voor recyclage, copyright-bijdragen, etc.), zijn niet inbegrepen in de prijs die in de offerte vermeld wordt. Ze zullen dan ook afzonderlijk vermeld worden op de factuur.

Bestellingen

2.4 Een bestelling zal Cybweb slechts binden indien ze door Cybweb schriftelijk wordt bevestigd.

3. Levering en dienstprestaties

3.1 De leveringstermijnen en uitvoeringsdata worden gegeven als aanwijzing en zonder verbintenis. Cybweb zal alle redelijke inspanningen doen om de leveringen en de dienstprestaties op de vooropgestelde of later bevestigde data te kunnen presteren. Het niet naleven van de termijnen kan in geen geval recht geven op een schadevergoeding, behoudens anders schriftelijk overeengekomen.

4. Meerwerk

4.1 Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.2 De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

– uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;

– eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan Cybweb kenbaar zijn gemaakt;

– gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Cybweb in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop Cybweb weinig of geen invloed kan uitoefenen;

– tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.


4.3 Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

5. Indexatie

5.1 Cybweb heeft het recht om zonder enige kennisgave op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen aan te passen in functie van de index van de consumptieprijzen.

6. Betalingen

6.1 Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

6.2 De facturen van Cybweb zijn altijd betaalbaar op haar zetel, netto, zonder korting, binnen de 30 dagen na de factuurdatum, behoudens een andere schriftelijke bevestiging door Cybweb.

6.3 Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt Cybweb zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen

6.4 Bij niet-betaling op de vervaldag brengen alle verschuldigde sommen automatisch en van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, vanaf de factuurdatum, een interest op van 10% per jaar. Onverminderd bovenstaande wordt, in geval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling op de vervaldag ten gevolge van nalatigheid of zonder ernstige reden, het schuldsaldo na ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van € 125 en een maximum van € 2.500, als forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor Cybweb om haar werkelijke schade te bewijzen en hiervoor vergoeding te eisen van de klant. Naast de intresten en de forfaitaire schadevergoeding heeft Cybweb ook het recht op een schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten. Bovendien worden in dat geval alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn. De klant behoudt zijn recht om de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. te eisen. Cybweb heeft het recht om, wanneer de klant in gebreke blijft om uitstaande vorderingen te voldoen, alle leveringen, dienstprestaties en verplichtingen t.o.v. de klant op te schorten tot wanneer alle rekeningen worden aangezuiverd.

6.5 Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt Cybweb het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant

6.6 Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.

6.7 Klachten geven de klant geen recht de overeenkomst te ontbinden, noch de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten

7. Beëindiging bij wanprestatie van de klant

7.1 Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is Cybweb gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige voorafgaande gerechtelijke procedure, en dit voor het nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst en/of het nog niet betaalde gedeelte ervan

7.2 Als een niet naleving van zijn verplichtingen in de zin van dit artikel, zal onder meer beschouwd worden het niet betalen van een vervallen bedrag binnen de 8 dagen na het versturen van een aangetekende aanmaning.

7.3 Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt in één overeenkomst, heeft Cybweb ook de mogelijkheid om alle andere overeenkomsten met de klant te ontbinden.

7.4 Cybweb is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden in geval van insolvabiliteit, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, vereffening, of analoge procedures in hoofde van de klant.

7.5 De ontbinding zal plaats hebben 24u na het verzenden van een aangetekend schrijven door Cybweb, waarin deze haar voornemen te kennen geeft.

7.6 De klant zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs. Bij overeenkomsten met vaste maandbedragen moet de overeengekomen prijs berekend worden als 36 keer het vaste maandbedrag dat dan van toepassing is.

8. Subscriptions en gebruiksrechten

8.1 Op alle subscriptions die Cybweb verkoopt, zijn steeds de voorwaarden van de oorspronkelijke aanbieder van toepassing. Deze voorwaarden zijn normaalgezien bij het aangaan of uiterlijk bij het activeren van de subscription beschikbaar. Het activeren en gebruiken van de subscription, inclusief het eventueel installeren van bijhorende software, onderstelt expliciet dat de klant die voorwaarden kent en aanvaard heeft.

8.2 Subscriptions worden vaak bepaald door een aantal gebruikers en de looptijd waarvoor de KLANT zich engageert. Dit impliceert dat er vaak geen mogelijkheid bestaat om het aantal gebruikers te verminderen tijdens de looptijd waarvoor de KLANT een engagement nam.

8.3 Het feit dat Cybweb een offerte maakt voor welbepaalde subscriptions, betekent niet dat Cybweb onderzocht heeft of de subscriptions naar taal, versie, aantal, meetmethode van het verbruik, minimumengagement in volume en tijd, facturatiefrequentie, stopzettingsmodaliteiten… in overeenstemming zijn met de reële noden of het reële gebruik van de subscriptions door de klant. Het is dus de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om de voorwaarden correct na te leven en ervoor te zorgen dat zijn werkelijk verbruik steeds conform de aangegane voorwaarden is.

8.4 Bepaalde subscriptions vereisen correct gelicentieerde andere technologie. Het feit dat Cybweb een offerte maakt voor welbepaalde subscriptions, betekent niet dat Cybweb een volledig beeld heeft van alle rechten op technologie die de klant heeft. Het is dus eveneens de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om waar nodig te voorzien in de juiste licenties van deze bijhorende technologie.

8.5 Indien de oorspronkelijke aanbieder van technologie bepaalde kosten of boetes oplegt aan Cybweb ingevolge foute of onvolledige naleving van voorwaarden door de klant, heeft Cybweb het recht deze door te rekenen aan de klant.

9. Softwarelicenties en intellectuele eigendomsrechten

9.1 In alle gevallen waarin Cybweb software verkoopt, zelfs voor software die op maat ontwikkeld wordt voor de klant, gaat het over de verkoop van een licentie, die de klant het recht geeft om gebruik te kunnen maken van de bedoelde software. Dit gebruiksrecht is normaal beperkt tot een aantal personen of systemen. Het geldt voor een welbepaalde versie en in sommige gevallen ook voor een welbepaalde taal. Het kan al dan niet beperkt zijn in de tijd.

9.2 Door de aankoop van een licentie verwerft de klant geenszins het intellectuele eigendomsrecht op de software. Dit eigendomsrecht blijft te allen tijde bij de oorspronkelijke licentiegever.

10. Vertrouwelijkheid

10.1 Elke partij zal alle gegevens die worden meegedeeld aan de andere partij confidentieel behandelen tenzij (i) anders overeengekomen, (ii) geldende regelgeving openbaarmaking vereist, of (iii) wat betreft Cybweb, deze laatste gehouden is zulke gegevens mee te delen aan haar leveranciers in het kader van enige contractuele informatieverplichtingen.

10.2 Cybweb zal de klant op de hoogte brengen van elke gekende openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van de klant. Vertrouwelijke informatie wordt gedefinieerd als, maar niet beperkt tot, alle informatie over huidige, verleden of potentiële nieuwe medewerkers, klanten en leveranciers, kostprijzen, productinformatie, financiële informatie, planningsinformatie of elke andere vorm van informatie over management prestaties.

11. Overige bepalingen

11.1 Zowel Cybweb als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

11.2 Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

11.3 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Elke geschil zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Ieper.

12. Websites en internetprojecten

12.1 Cybweb kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door Cybweb ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door Cybweb zelf op de site werd geplaatst als voor informatie afkomstig van de gebruikers (bijv. via een content management systeem).

12.2 Cybweb biedt de websites uitdrukkelijk aan “as is” (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. Cybweb kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

12.3 Cybweb is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Cybweb oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Cybweb de gegevens goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Cybweb en de eigenaars van deze sites.

12.4 In geval de klant materiaal op de door Cybweb ontwikkelde website plaatst of aan Cybweb aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz.).

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met opname van het project in de portfolio van Cybweb.

12.5 De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met een verwijzing naar het project op de facebookpagina van Cybweb.

13. Gebruikersvoorwaarden

13.1 De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

13.2 De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Cybweb en/of klanten van Cybweb hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

13.3 De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, …

13.4 De door Cybweb ter beschikking gestelde infrastructuur mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door Cybweb. Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie.

13.5 Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, … zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van Cybweb, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.

13.6 Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door Cybweb. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.

13.7 Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam – Unsolicited Commerce E-mail) via een server van Cybweb of een e-mailadres dat beheerd wordt door Cybweb is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op een server van Cybweb. Bij vaststelling van activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

13.8 Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. Cybweb zal bij vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere sancties.

14. Hosting en domeinnamen

14.1 De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Cybweb biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de domeinnaam nog beschikbaar is. Wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw, te raadplegen op www.dns.be.

14.2 Webhosting, e-mail, beveiliging – Cybweb kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen. Cybweb voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en een beveiligde omgeving

14.3 Voor diensten met betrekking tot hosting en domeinnamen garandeert Cybweb een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van Cybweb vallen

15. Overige bepalingen

15.1 Zowel Cybweb als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

15.2 Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

15.3 Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Elke geschil zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Ieper.